fbpx

Felhasználás és adatkezelés

Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a weboldal használatával, a szolgáltatásokkal, az oldal funkcióival kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

 

A weboldal elérhetőségei:

Levelezési cím: Büll & Strunz Kft. 1142 Budapest, Szatmár u. 88/a

Telefonszám: +36 30 950 8569

A cég elektronikus elérhetősége: info@emcogroup.hu

A weboldal domain címe: https://www.emcogroup.hu

 

 

Adatkezelési tájékoztató

Büll & Strunz Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A Felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról;
A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.emcogroup.hu weboldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője – Büll & Strunz Kft. (Adatkezelő) – számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.emcogroup.hu weboldal használata során olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A Felhasználói érdeklődés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

 

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Büll & Strunz Kft.

Levelezési cím: 1142 Budapest, Szatmár u. 88/a

Telefonszám: +36 30 950 8569

E-mail cím: info@emcogroup.hu

Honlap: https://www.emcogroup.hu

 

 

Fogalmak

  • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  • hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
  • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
   nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatás személyre szabott nyújtása (hírlevél), érdeklődések fogadása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A Felhasználó az érdeklődése elküldésekor vagy regisztrációja során hozzájárul, hogy az Adatkezelő – Büll & Strunz Kft. – a kapcsolattartáshoz kötelezően megadott adatait kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az Érintettet tájékoztatni kell a weboldallal kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

A kezelt adatok köre:

  • Név: Kapcsolatfelvétel
  • E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
  • Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

Az érdeklődéssel/kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelési információk

 Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.

 

Sütik kezelése

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz.

 

A weboldal használata során az Adatkezelő az Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

  • az Felhasználó által használt IP cím;
  • a böngésző típusa;
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
  • a látogatás időpontja;
  • a meglátogatott oldalak.

 

Süti kezelés jogszabályi háttér:

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Süti beállítás:

A legtöbb böngésző esetében az Érintettnek lehetősége van a  sütik beállítására.  A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

 

A sütik alkalmazásának célja:

A weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a weboldal bizonyos funkcióját nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

  • Google Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer 11
  • Internet Explorer 10
  • Safari

 

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

A „maradandó sütik”: (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas

A „munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt.

Ezek a sütik az weboldalban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics, Google Tag Manager: a Google Analytics és a Google Tag Manager a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti, a Google Tag Manager által használt pedig a „gatag”. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott Felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a Felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-szolgáltatásokban, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Chrome

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a Felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használata során:

  • A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
  • A bevásárlókosárhoz használt süti;
  • Biztonsági süti.

A Felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával  bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Felhasználóknak lehetőségük van a sütiket törölni az  Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására.

Közösségi média: Az Adatkezelő a weboldal szolgáltatásainak megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam). Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a weboldalunkkal úgy azon Felhasználónak az alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, Felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

 

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOGOZÓ:

Neve: Büll & Strunz Kft.

Székhelye: 1142 Budapest, Szatmár u. 88/a

Adószáma: 10310805-2-42

E-mail címe: info@emcogroup.hu

Telefonszáma: +36 30 950 8569

Adatfeldolgozás helye: http://www.emcogroup.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő ügyvezető férhet hozzá munkaköri feladatai ellátása érdekében, és aki ezen adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja:

https://rackforest.com/

Az adatfeldolgozók által végzett technikai művelet: tárhely- és domain szolgáltatás.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

  • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását;
  • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
  • SSL tanúsítvány.

 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mail cím: info@emcogroup.hu

Levelezési cím: Büll & Strunz Kft. 1142 Budapest, Szatmár u. 88/a

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az Adatkezelő köteles a Felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos  helyesbítését, módosítását illetve törlését  25 napon belül elvégezni. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett – hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme kapcsán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett   elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett – kérelme – kapcsán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog:

A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.

 

A helyesbítéshez való jog:

Az Érintett – jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A törléshez való jog:

Az Érintett – bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
az Érintett – visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett – tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett adatait, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett – jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett – vitatja a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

 

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Automatizált adatkezelés:

Az Érintett  jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett – érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles  megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételétől számított  25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Amennyiben az Érintett – szerint az Adatkezelő nem tartotta be az adatival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett – adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget egyikén:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 211 0044
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@rackforest.hu

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Büll & Strunz Kft. 1142 Budapest, Szatmár u. 88/a
Telefonszám: +36 30 950 8569
Email cím: panasz@emcogroup.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu